CBTC PNV mong muốn có thể quản lý nghiệp vụ ra thông báo và quyết định nghỉ hưu cho các CBNV đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp CBTC PNV có thể quản lý nghiệp vụ ra thông báo và quyết định nghỉ hưu cho các CBNV đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, theo quy định tại địa phương, các đơn vị thuộc quản lý của PNV cấp huyện khi thực hiện một số nghiệp vụ như điều chuyển tiếp nhận, thông báo và ra quyết định nghỉ hưu sẽ là do PNV quyết định. Hiện tại, khi sử dụng phần mềm, đơn vị nào cũng có chức năng điều chuyển tiếp nhận, thông báo và ra quyết định nghỉ hưu không chính xác so với việc phân cấp phân quyền quản lý, gây sai sót trong quá trình sử dụng.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm cho phép đơn vị chủ quản, nội vụ có thể theo dõi và thông báo, ra quyết định nghỉ hưu cho CBNV thuộc đơn vị trực thuộc.

Cụ thể như sau

Thông báo nghỉ hưu

Theo quy định, trước 6 tháng tính từ ngày dự kiến nghỉ hưu, CBNV sẽ nhận được thông báo nghỉ hưu từ đơn vị có thẩm quyền.

1. Tại đơn vị cấp trên, vào menu Quản lý hồ sơ\Nghỉ hưu, tại đây phần mềm đã bổ sung tab Danh sách nghỉ hưu đơn vị cấp dưới.

2. Tích chọn CBNV cần thông báo nghỉ hưu và nhấn Thông báo nghỉ hưu.

3. Khai báo nội dung Số thông báo, Ngày thông báo, Thông báo về việc gì. Có thể Đính kèm các tệp liên quan. Nhấn Đồng ý.

4. Khi đó tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo từ đơn vị cấp trên ngay tức thì.

Ra quyết định nghỉ hưu

Theo quy định, trước 3 tháng tính từ ngày dự kiến nghỉ hưu, CBNV sẽ nhận được quyết định nghỉ hưu từ đơn vị có thẩm quyền.

1. Tích chọn CBNV cần ra quyết định và nhấn Ra quyết định nghỉ hưu.

2. Khai báo nội dung Số quyết định, Ngày quyết định, Quyết định về việc gì. Có thể Đính kèm các tệp liên quan. Nhấn Đồng ý.

3. Khi đó tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được quyết định từ đơn vị cấp trên ngay tức thì.

4. Nhấn Cập nhật nhật hồ sơ để cập nhật quyết định nghỉ hưu chính thức vào hồ sơ của CBNV.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA