CBTC SNV Bình Thuận đáp ứng mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng của CBKCT thôn tổ

1. Mục đích

Đáp ứng mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng của CBKCT thôn tổ cho SNV Bình Thuận.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, định kỳ cuối năm, SNV Bình Thuận cần thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động KCT cấp xã, người hoạt động KCT cấp thôn, tổ theo vị trí chức vụ chức danh và theo từng xã, từng huyện và tổng hợp cả tỉnh. Hiện phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo theo nhu cầu của SNV Bình Thuận.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng của CBKCT đặc thù SNV Bình Thuận.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, phần mềm đã bổ sung báo cáo Thống kê số lượng, chất lượng CB, CC, người hoạt động KCT cấp xã và ở thôn, khu phố.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ in báo cáo
  • Tích chọn hiển thị số liệu Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị
  • Tích chọn những đơn vị cần in báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA