CBTC SNV Bình Thuận mong muốn đáp ứng mẫu báo cáo của đơn vị và sắp xếp lại thứ tự xã huyện theo cây đơn vị của một số báo cáo

1. Mục đích

Đáp ứng mẫu báo cáo của đơn vị và sắp xếp lại thứ tự xã huyện theo cây đơn vị của một số báo cáo theo yêu cầu của SNV Bình Thuận.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, khi trích xuất báo cáo mẫu BM02/BNV, BM04/BNV Thông tư số 11/2012/TT-BNV, Biểu số: 0202.N/BNV-CBCCVC thì đang lấy theo loại cán bộ, phần mềm chưa sắp xếp nhóm theo Huyện nên SNV rà soát rất khó khăn.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm đáp ứng mẫu báo cáo của đơn vị và sắp xếp lại thứ tự xã huyện theo cây đơn vị của một số báo cáo theo yêu cầu của SNV Bình Thuận.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm sắp xếp lại thứ tự xã huyện theo cây đơn vị của một số báo cáo theo yêu cầu của SNV Bình Thuận trên các báo cáo sau:

  • Biểu số 0202.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

  • Báo cáo BM02/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã (theo nhóm huyện)

2. Ngoài ra, tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, phần mềm đã bổ sung Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã (có nhóm huyện)

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo
  • Chọn từ ngày đến ngày
  • Tích chọn những đơn vị cần hiển thị trên báo cáo
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA