CBTC SNV Bình Thuận mong muốn khi xuất báo cáo ra excel sẽ không lặp lại tiêu đề cột từ trang thứ 2

1. Mục đích

Khi xuất báo cáo ra excel sẽ không lặp lại tiêu đề cột từ trang thứ 2 đáp ứng yêu cầu của SNV Bình Thuận.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, khi in báo cáo trên phần mềm, các báo cáo đang mặc định lặp lại tiêu đề cột từ trang thứ 2, do đó CBTC phải xuất báo cáo ra excel để xóa các tiêu đề cột thừa, chiếm diện tích báo cáo in ra.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm bổ sung tùy chọn để khi xuất báo cáo ra excel, báo cáo không lặp lại tiêu đề cột và ký hiệu cột.

Cụ thể như sau

1. Trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, phần mềm đã bổ sung tùy chọn cho phép in báo cáo ra sẽ hiển thị tiêu đề cột và ký hiệu cột lặp lại ở trang sau để khi xuất khẩu báo cáo thì sẽ hiển thị/không hiển thị tương ứng theo tùy chọn.

(Hiện đang đáp ứng trước với các mẫu BM01/BNV, BM02/BNV, BM03/BNV, BM04/BNV, BM01-VC/BNV, BM02-VC/BNV)

2. Khi không tích chọn Lặp lại tiêu đề báo cáo Lặp lại tiêu đề cột, thì khi xuất báo cáo ra excel, báo cáo không lặp lại tiêu đề cột và ký hiệu cột.

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA