CBTC SNV Bình Thuận mong muốn thay đổi cách thể hiện trên các báo cáo BM01/BNV, BM02/BNV, BM03/BNV

1. Mục đích

Thay đổi cách thể hiện trên các báo cáo BM01/BNV, BM02/BNV, BM03/BNV đáp ứng đơn vị SNV Bình Thuận.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R51, phần mềm chưa đáp ứng đúng mẫu báo cáo theo yêu cầu của SNV Bình Thuận.

– Kể từ phiên bản R51, phần mềm thay đổi cách thể hiện trên các báo cáo BM01/BNV, BM02-VC/BNV, BM03/BNV theo yêu cầu của SNV Bình Thuận để dễ tổng hợp, thống kê và theo dõi hơn.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, nội vụ hay là các đơn vị tuyến tỉnh, tuyến huyện, phần mềm đã thay đổi các thể hiện trên các báo cáo BM01/BNV, BM02-VC/BNV, BM03/BNV theo quy tắc:

  • Sắp xếp các đơn vị theo cây đơn vị
  • Hiển thị tên đơn vị chủ quản rồi đến các đơn vị trực thuộc rồi đến các CBNV trong từng đơn vị
  • Dòng tổng cộng đưa lên đầu

Ví dụ: Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo\Hồ sơ, chọn in báo cáo BM03/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương công chức từ cấp huyện trở lên (Thông tư số 11/2021/TT-BNV).

Tại báo cáo này phần mềm đã thay đổi cách thể hiện theo các quy tắc trên.

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA