CBTC tại SNV mong muốn in được mẫu báo cáo BM02 tổng hợp theo đặc thù đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC tại SNV in được mẫu báo cáo BM02 tổng hợp theo đặc thù đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, hiện phần mềm đã đáp ứng mẫu báo cáo BM02/BNV tại đơn vị nội vụ, tuy nhiên chưa đáp ứng in mẫu tổng hợp tại SNV Hải Dương.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm đáp ứng in được mẫu báo cáo BM02 tổng hợp theo đặc thù đơn vị.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị sở nội vụ, vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù theo địa phương, chọn in báo cáo BM02/BNV: Báo cáo số lượng , chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ báo cáo
  • Tích chọn hiển thị số liệu Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị
  • Tích chọn đơn vị in báo cáo
  • Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA