Cột Văn bằng/Chứng chỉ được cấp tại sheet 5.3 Thông tin bồi dưỡng khác bị bôi đỏ trong file xuất khẩu hồ sơ CBNV lên CSDLQG thì làm thế nào?

Vấn đề

  • CBTC xuất khẩu hồ sơ CBNV trên MISA QLCB để rà soát thông tin và sử dụng chính file này để nhập khẩu vào CSDLQG BNV.
  • Tại sheet 5.3 Thông tin bồi dưỡng khác, cột Văn bằng/Chứng chỉ được cấp bôi đỏ.

Nguyên nhân

  • Dữ liệu tại cột này sẽ được lấy từ thông tin Văn bằng được cấp khai báo tại Quá trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Hoặc lấy từ thông tin Tên chứng chỉ trên Chứng chỉ.
  • Nguyên nhân bôi đỏ vì CBNV đã khai báo thiếu những thông tin này trên hồ sơ CBNV.

Giải pháp

  • CBTC/CBNV bổ sung những thông tin này trên tại Hồ sơ CBNV, mục 4.Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng.
  • Tại Quá trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bổ sung thông tin Văn bằng được cấp.
  • Tại Chứng chỉ,  bổ sung thông tin Tên chứng chỉ.
Cập nhật 08/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA