Kế toán muốn hạch toán riêng được số tiền + tiểu mục của Phụ cấp đặc biệt ngành, các khoản khấu trừ KTX, thuế, truy lĩnh lương từ phân hệ QLCB sang Mimosa và Bamboo

1. Mục đích

Giúp Kế toán hạch toán riêng được số tiền + tiểu mục của Phụ cấp đặc biệt ngành, các khoản khấu trừ KTX, thuế, truy lĩnh lương từ MISA QLCB sang MISA Mimosa và MISA Bamboo.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R40, MISA QLCB sẽ lấy lên các thông tin các khoản phụ cấp đặc biệt ngành, khấu trừ KTX, thuế, truy lĩnh cả trong trường hợp không cập nhật và có cập nhật vào bảng lương và trả ra kết quả chi tiết theo nguồn, chương, khoản, mục, tiểu mục đã được khai báo ở MISA QLCB sang MISA MIMOSA và MISA BAMBOO để lập giấy rút.

Sửa tùy chọn phân bổ nguồn

 • Chọn menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp\Danh sách bảng lương.
 • Nhấn Tùy chọn tính lương.
 • Chọn Tùy chọn phân bổ nguồnPhân bổ vào một nguồn.
 • Chọn Nguồn phân bổ.
 • Nhấn Cất.

 • Chọn Tháng tính lương, Năm, Mức lương cơ sở, Loại cán bộ, Phòng ban
 • Nhấn Tính lương.

 • Chương trình sẽ tính lương và phân bổ vào nguồn chi trả theo nguồn đã chọn ở bước tùy chọn tính lương.

Bổ sung danh mục MLNS khi khai báo khoản khấu trừ KTX

 • Vào menu Danh mục\Danh mục khấu trừ KTX.
 • Nhấn Thêm mới để thêm mới khoản khấu trừ KTX, hoặc sửa lại khoản khấu trừ KTX đã có.
 • Khai báo Thông tin mục lục ngân sách: Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục.
 • Nhấn Cất.

Tính thuế

 • Khi tính thuế, chương trình sẽ hạch toán theo lương của CBNV do trừ vào lương của CBNV (Ví dụ Tiểu mục 6001, 6003…).

Tính truy lĩnh lương

 • Chương trình sẽ hạch toán chung hoặc riêng so với bảng lương, trả theo từng loại lương, phụ cấp.

Cập nhật 15/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA