Kế toán muốn lập nhanh các bảng tính các khoản khác/khấu trừ KTX từ bảng lương tháng trước

1. Mục đích

Giúp kế toán lập nhanh các bảng tính các khoản khác/khấu trừ KTX từ bảng lương tháng trước.

2. Chi tiết thay đổi

Tính các khoản khác

 • Vào menu Tiền lương\Tính các khoản khác.
 • Nhấn Thêm mới từ bảng đã có.

 • Chọn Tháng tính lương.
 • Chọn Bảng tính các khoản phụ cấp đặc biệt (bảng tính của các tháng trước).

 • Nhấn Đồng ý.
 • Chương trình đã tính lương cho các khoản khác dựa trên bảng tính của tháng trước. Anh/chị nhấn Sửa để sửa lại (nếu muốn).

Tính các khoản khấu trừ KTX

 • Vào menu Tiền lương\Tính khấu trừ KTX.
 • Nhấn Thêm mới từ bảng đã có.

 • Chọn Tháng tính lương.
 • Chọn Bảng tính các khoản khấu trừ KTX (bảng tính của các tháng trước).

 • Nhấn Đồng ý.
 • Chương trình đã tính lương cho các khoản khấu trừ KTX dựa trên bảng tính của tháng trước. Anh/chị nhấn Sửa để sửa lại (nếu muốn).

Cập nhật 20/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA