Kế toán muốn hiển thị số tiền bảo hiểm của các cán bộ không chuyên trách xã hưởng lương theo số tiền lên bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị số tiền bảo hiểm của các cán bộ không chuyên trách xã hưởng lương theo số tiền lên bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R40, để hiển thị số tiền bảo hiểm của các cán bộ không chuyên trách xã hưởng lương theo số tiền thì cần phải khai báo phụ cấp là Phụ cấp cán bộ không chuyên trách.

– Kể từ phiên bản R40, các cán bộ không chuyên trách xã chỉ cần khai báo thông tin bảo hiểm thì chương trình sẽ tự động tính bảo hiểm trên mức lương cơ sở cho các bộ đó.

  • Vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV.
  • Khai báo thông tin bảo hiểm. Nhấn Cất để lưu thông tin.

  • Khi tính lương, chương trình tự động tính bảo hiểm trên mức lương cơ sở.

Cập nhật 15/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA