Kế toán muốn in báo cáo tổng hợp bảng lương đặc thù thị xã Tân Châu theo khối ban ngành riêng so với khối xã

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo tổng hợp bảng lương theo khối ban ngành riêng so với khối xã.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm bổ sung nghiệp vụ Biên chế được giao tại Phòng TC/Sở TC để Phòng TC/Sở TC nhập số biên chế được giao theo từng năm cho các đơn vị trong địa bàn quản lý. Đồng thời in được Báo cáo tổng hợp bảng lương theo khối ban ngành riêng so với khối xã.

Cụ thể như sau:

Khai báo Biên chế được giao (chỉ có ở Phòng TC/Sở TC)

1. Vào menu Tiền lương\Biên chế được giao.

2. Nhấn Ghi nhận chỉ tiêu biên chế.

3. Nhập số biên chế Công chức, Viên chức, Lao động HĐ 68 tương ứng với các đơn vị.

4. Nhấn Cất.

In báo cáo tổng hợp lương

1. Vào menu Tiền lương\Tổng hợp bảng lương cấp dưới.

2. Chọn Xem theo Loại hình đơn vị.

3. Nhấn In\Báo cáo tổng hợp lương khối ban ngành PTC Tân Châu.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA