Kế toán muốn tính các khoản khấu trừ KTX theo các công thức tính khác nhau

1. Mục đích

Giúp kế toán tính các khoản khấu trừ không thường xuyên theo các công thức tính khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, phần mềm chỉ cho tính khấu trừ theo 2 cách: theo số tiền hoặc theo ngày công.

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm cho phép thiết lập công thức tính các khoản khẩu trừ không thường xuyên ngoài 2 cách tính theo số tiền hoặc theo ngày công có thể tính theo công thức. 

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục, chọn Danh mục khấu trừ KTX.

2. Nhấn Thêm để thêm khoản khấu trừ không thường xuyên hoặc nhấn Sửa để sửa khoản khấu trừ đã có. 

3. Khai báo khoản khấu trừ KTX được tính theo Số tiền, Ngày công hoặc có thiết lập Công thức để tính. Chọn Tính theo.

  • Công thức: chọn vào biểu tượng máy tính để thiết lập công thức.

    • Tìm kiếm nhanh Mã mục lương hoặc Tên mục lương, sau đó kích đúp chuột vào mục lương.
    • Chọn phép tính: + – * / ( )
  •  
  • Số tiền: Chương trình sẽ khấu trừ theo số tiền cụ thể khi lập bảng tính.

  • Ngày công: chọn Tính đơn giá ngày công dựa trên Lương thực lĩnh, Lương đóng bảo hiểm, Lương ngạch bậc.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA