Phần lập dự toán lương do nâng lương, phụ cấp: Kế toán muốn thêm phần dự toán truy lĩnh lương cho các cán bộ được tăng lương tại năm trước năm dự toán

1. Mục đích

Giúp Kế toán khi lập dự toán lương do nâng lương, phụ cấp thì thêm phần dự toán truy lĩnh lương cho các cán bộ được tăng lương tại năm trước năm dự toán (vd dự toán 2020 thì tính truy lĩnh cho những người tăng lương, phụ cấp từ năm 2019).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, Lập dự toán lương tăng cho những người dự kiến nâng lương, phụ cấp trong năm lập dự toán (từ tháng 1- tháng 12 của năm lập dự toán).

Dự toán nâng lương phụ cấp chưa lấy lên được các đối tượng được truy lĩnh (được tăng lương từ tháng 2 năm hiện tại) và không phân biệt được đối tượng nào là đối tượng được truy lĩnh.

– Kể từ phiên bản R42, Khi lập dự toán nâng lương, phụ cấp: bổ sung thêm 1 nhóm Truy lĩnh nâng lương (năm hiện thời):

1. Vào menu Tiền lương\Dự toán lương. Nhấn Tính dự toán lương.

2. Kích đúp chuột vào dòng 3. Dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp.

3. Chọn nhóm Truy lĩnh nâng lương, nhấn Bổ sung.

4. Chọn Loại nâng lương: Truy lĩnh nâng lương, nhấn Lấy dữ liệu.

5. Tích chọn các CBNV được tính truy lĩnh nâng lương, nhập lại Ngày dự kiến hưởng (nếu muốn). Nhấn Đồng ý.

6. Chương trình sẽ lấy dữ liệu vào nhóm Truy lĩnh nâng lương.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA