CBTC mong muốn in được hết các phụ cấp trên báo cáo danh sách và tiền lương viên chức

1. Mục đích

Giúp hiển thị tất cả các phụ cấp có phát sinh tại đơn vị lên báo cáo BM02-VC/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương đội ngũ viên chức- Mẫu chi tiết tất cả phụ cấp để đúng với phát sinh thực tế tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, Căn cứ vào hồ sơ của cán bộ nhân viên có Loại cán bộ là Viên chức của các đơn vị có loại hình đơn vị là các đơn vị sự nghiệp công lập tất cả các tuyến, chương trình cho phép in báo cáo BM02-VC/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương đội ngũ viên chức- Mẫu chi tiết tất cả phụ cấp.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ.
  • Chọn báo cáo BM02-VC/BNV: Báo cáo danh sách và tiền lương đội ngũ viên chức- Mẫu chi tiết tất cả phụ cấp.
  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA