Kế toán muốn dùng bảng chấm công của tháng trước để tính lương cho tháng này

1. Mục đích

Giúp kế toán dùng bảng chấm công của tháng trước để tính lương cho tháng này.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R43, bảng chấm công của tháng nào thì lấy để tính lương tháng đó, phục vụ cho các đơn vị trả lương cho CBNV vào cuối tháng hoặc đầu tháng sau.

– Kể từ phiên bản R43, khi tạo Bảng chấm công, phần mềm bổ sung tùy chọn tính lương vào tháng nào, mặc định tháng sau của tháng tạo bảng chấm công.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tổng hợp công, chọn Thêm mới để thêm Bảng tổng hợp công.

2. Chọn Kỳ tổng hợp công (tháng trước), Tính vào kỳ lương (tháng hiện tại).

3. Nhấn Đồng ý để phần mềm lập bảng tổng hợp công và tính vào kỳ lương của tháng được chọn.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA