Kế toán muốn hạch toán lương của cán bộ LĐHĐ sang bảng lương Mimosa

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán lương của cán bộ LĐHĐ sang bảng lương Mimosa.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R43, có một số đối tượng lao động được hạch toán vào tiểu mục riêng, tuy nhiên phần mềm QLCB đang chỉ đẩy sang Mimosa các tiểu mục lương theo danh sách mặc định. Do đó dù đã khai báo tiểu mục ở lương CBNV nhưng khi hạch toán không lấy sang Mimosa để hạch toán được.

– Kể từ phiên bản R43, khi ghi nhận lương của từng CBNV thuộc tiểu mục nào, hay tiểu mục của từng phụ cấp thì dữ liệu đẩy sang Mimosa phục vụ hạch toán sẽ tương ứng với tiểu mục đó.

Cụ thể như sau:

Ví dụ:

1. Đơn vị có đối tượng lao động chức vụ Bảo vệ, đang được hạch toán vào Tiểu mục 6757 – Thuê lao động trong nước.  Thông tin hưởng lương như sau:

2. Tại phần mềm QLCB.VN, khi đối tượng lao động được hạch toán lương, phụ cấp vào tiểu mục nào thì khi đẩy dữ liệu sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 sẽ lấy lên tiểu mục tương ứng.

3. Với những khoản lương không chọn Tiểu mục nào thì khi kết nối với phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 sẽ mặc định tiểu mục là 6001.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA