Kế toán muốn hiển thị cột thực lĩnh làm tròn đến đồng nhưng cách tính tổng giữ nguyên số liệu của việc không làm tròn

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị cột thực lĩnh làm tròn đến đồng nhưng cách tính tổng giữ nguyên số liệu của việc không làm tròn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R43, phần mềm không có tùy chọn Không làm tròn đối với cột thực lĩnh vì các đơn vị đều làm tròn cột này. Khi làm tròn thì phần mềm hiểu là lấy số liệu làm tròn để cộng chứ không có tùy chọn chỉ làm tròn về mặt hiển thị còn số liệu thì là không làm tròn.

Kế từ phiên bản R43, phần mềm bổ sung tùy chọn “Làm tròn tổng thực lĩnh dựa trên số thực lĩnh chưa làm tròn của từng CBNV” và “Làm tròn tổng từng khoản dựa trên số chưa làm tròn của từng CBNV” . Khi tích chọn, Tổng thực lĩnh sẽ cộng từ số thực lĩnh của từng CBNV chưa làm tròn.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại tab Thiết lập tính lương, nhấn Sửa.

3. Có thể tích chọn Làm tròn tổng từng khoản dựa trên số chưa làm tròn của từng CBNV/Làm tròn tổng thực lĩnh dựa trên số thực lĩnh chưa làm tròn của từng CBNV.

4. Khi tích chọn, Tổng thực lĩnh sẽ cộng từ số thực lĩnh của từng CBNV chưa làm tròn.

5. Nhấn Cất.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA