Khai báo Danh mục

Giúp CBTC khai báo các danh mục cần thiết để nhập liệu vào hồ sơ, in các báo cáo…

1. Cơ cấu tổ chức5. Chuyên ngành
2. Chức vụ/chức danh6. Dân tộc
3. Phụ cấp7. Mẫu trộn
4. Ngạch bậc lương
Cập nhật 14/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA
[footer_base]