Khi in Biểu số 0103b.N/BNV-TCHC: Số lãnh đạo chính quyền cấp địa phương (Thông tư số 03/2018/TT-BNV) không lên đủ số lượng lãnh đạo

Biểu hiện: Số lượng lãnh đạo của mỗi cấp không chính xác, dẫn đến tổng số lãnh đạo chính quyền không đúng

Nguyên nhân:

 • Thông tin chức vụ/chức danh và Chức vụ/Chức danh kiêm nhiệm trong quá trình công tác chưa đầy đủ.

Giải pháp:

 • Trên quá trình công tác của CBNV là lãnh đạo chính quyền địa phương, trong khoảng thời gian của năm lấy báo cáo, thông tin Chức vụ/Chức danh hoặc Chức vụ/Chức danh kiêm nhiệm có chứa ký tự:
 • Đối với cấp Trung ương:
  • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
  • Thứ trưởng và tương đương
  • Tổng cục trường, Phó Tổng cục trưởng và tương đương
  • Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương
  • Vụ Trưởng, Phó vụ trưởng và tương đương.
 • Đối với Cấp Tỉnh:
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Giáo đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương
 • Đối với Cấp Huyện:
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
  • Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
 • Đối với Cấp Xã:
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cập nhật 24/02/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA