Khi xuất khẩu file CSDLQG, cột Bậc lương tại Quá trình lương bôi đỏ với trường hợp hưởng lương theo Số tiền thì làm thế nào?

Vấn đề

Khi CBTC xuất khẩu hồ sơ CBNV trên MISA QLCB để kiểm tra và nhập khẩu vào CSDLQG BNV: Tại sheet 4. Quá trình lương, cột thông tin Bậc lương bôi đỏ.

Nguyên nhân

  • Tại thời điểm hưởng lương thì CBNV phải có quá trình công tác và hợp đồng có thời gian tương ứng.
  • Với hồ sơ CBNV khai báo quá trình lương được Hưởng lương theo số tiền nhưng không thuộc đối tượng Lao động hợp đồng, phần mềm báo đỏ tại Bậc lương để anh/chị kiểm tra và bổ sung thông tin

Giải pháp

CBNV tiến hành kiểm tra và bổ sung đầy đủ thông tin trên Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV tại các mục sau:

  1. Tại 2. Quá trình công tác, khi Thêm QTCT tại đơn vị: Chọn Loại cán bộ Lao động hợp đồng.
  2. Tại mục 3.Lương, phụ cấp, khi Thêm quá trình lương: Chọn Hưởng lương theo Số tiền.
    Ngày hưởng lương
    nằm trong quá trình công tác đã khai báo ở trên.
Cập nhật 28/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA