Khi xuất khẩu file CSDLQG, cột Đối tượng tại Quá trình lương báo “Chưa xác định” thì làm thế nào?

Vấn đề

Khi CBTC xuất khẩu hồ sơ CBNV trên MISA QLCB để kiểm tra và nhập khẩu vào CSDLQG BNV: Tại sheet 4. Quá trình lương, cột thông tin Đối tượng bôi vàng và báo “08- Chưa xác định”.

Nguyên nhân

  • Phần mềm MISA QLCB đáp ứng nhu cầu của đơn vị muốn khai báo chi tiết, chính xác nhóm đối tượng hưởng lương của CBNV.
  • Tuy nhiên nhiều nhóm đối tượng được khai báo trên MISA QLCB không nằm trong danh mục của Bộ Nội vụ (Ví dụ: Khác; Người hoạt động KCT xã; Người hoạt động KCT thôn).
  • Nên khi xuất khẩu file hồ sơ CBNV từ MISA QLCB để nhập khẩu vào CSDLQG BNV,  phần mềm tự động chuyển đổi thành nhóm Chưa xác định theo danh mục của BNV và bôi vàng để CBTC chủ động kiểm tra lại.

Giải pháp

  • Vào Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, mục 2. Quá trình công tác: Kiểm tra quá trình có thời gian bằng thời gian hưởng lương đã khai báo thông tin Loại cán bộ chưa.
  • Nếu quá trình công tác không có bản ghi quá trình công tác cùng thời điểm hưởng lương, phần mềm xuất khẩu file sẽ hiển thị Chưa xác định. CBTC có thể  tiếp tục sử dụng chính file này để nhập khẩu vào CSDLQG, MISA QLCB đã tự động chuyển đổi để không ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ.
Cập nhật 16/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA