CBTC muốn phê duyệt một phần thông tin mà CBNV đề nghị bổ sung lý lịch để kiểm soát tốt hơn việc

1. Mục đích

Giúp CBTC phê duyệt được 1 phần thông tin đã chính xác và từ chối thông tin chưa chính xác mà CBNV tự bổ sung lý lịch.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, chương trình chỉ cho phép CBTC phê duyệt toàn bộ thông tin của CBNV, nếu CBTC duyệt toàn bộ thông tin thì CBTC phải tự sửa lại hồ sơ cho CBNV, nếu không duyệt thì CBNV phải tự rà soát lại thông tin sai để sửa lại.

Kể từ phiên bản R35, CBTC sẽ phê duyệt được 1 phần thông tin đã chính xác và chưa chính xác mà CBNV tự bổ sung lý lịch.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Đề nghị bổ sung lý lịch.
  • CBTC kiểm tra các thông tin thay đổi/bổ sung và thực hiện Phê duyệt/Từ chối theo từng phần thông tin.

  • Nếu Phê duyệt => chương trình sẽ cập nhật vào hồ sơ cán bộ nhân viên.

  • Nếu Từ chối. Nhập Lý do từ chối, nhấn Đồng ý.

CBNV sẽ đăng nhập và nhìn thấy thông báo CBTC đã từ chối phần thông tin nào để thực hiện sửa lại.

CBTC sẽ xem xét và thực hiện phê duyệt/từ chối tương tự như trên.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA