CBTC muốn theo dõi được 2 quyết định hưởng lương phụ cấp có cùng ngày hưởng để theo dõi đầy đủ quá trình lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp CBTC theo dõi được 2 quyết định hưởng lương phụ cấp có cùng ngày hưởng để theo dõi đầy đủ quá trình hưởng lương, phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R38, phần mềm không lưu 2 quá trình lương tăng do chuyển ngạch và nâng bậc cùng ngày hưởng.

– Kể từ phiên bản R38, chương trình cho phép lưu nhiều quyết định lương có trùng ngày hưởng nhưng khác ngạch, bậc.

  • Ví dụ: CBNV có ngạch lương là Kế toán viên trung cấp (06.032), bậc 3, hệ số lương 2.26. Ngày hưởng là 01/08/2018.
  • Sau đó, CBNV chuyển ngạch Kế toán viên (06.031), bậc 1, hệ số lương 2.34. Ngày hưởng 01/08/2018.

=> Trên phần mềm, khai báo và cất thành công 2 quyết định hưởng lương có cùng ngày hưởng.

Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang, chọn đến mục 3. Lương, phụ cấp\Quá trình lương để khai báo.

Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA