Với khối tiểu học, CBTC mong muốn có thể đổi cụm từ “Môn dạy chính” thành “Môn dạy” và chọn được nhiều môn tại mục này (trong quá trình giảng dạy ở mục hồ sơ)

1. Mục đích

Với khối tiểu học, đổi cụm từ “Môn dạy chính” thành “Môn dạy” và chọn được nhiều môn tại mục này (trong quá trình giảng dạy ở mục hồ sơ).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R47, với khối tiểu học, đổi cụm từ “Môn dạy chính” thành “Môn dạy” và chọn được nhiều môn tại mục này.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 24/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA