Đề nghị bổ sung lý lịch

Giúp CBTC thiết lập được các thông tin lý lịch thay đổi/bổ sung để CBCCVC tự cập nhật hồ sơ vào phần mềm, sau đó CBTC sẽ phê duyệt đề nghị bổ sung lý lịch và cập nhật vào hồ sơ CBCCVC hoặc từ chối nếu thông tin khai báo chưa hợp lệ.
Lưu ý
: Để đăng nhập vào tài khoản của CBCCVC thì quản trị hệ thống (admin) cần phải kích hoạt tài khoản cho người dùng tại Hệ thống\Quản lý người dùng.

Bước 1: CBTC thiết lập các thông tin thay đổi/bổ sung

  1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò quản lý cán bộ, vào menu Hồ sơ.
  2. Chọn Đề nghị bổ sung lý lịch, nhấn Thiết lập.
  3. Thiết lập thời gian được thay đổi/bổ sung thông tin:
    • Tích chọn Cho phép cán bộ nhân viên thay đổi/bổ sung thông tin hay không.
    • Nhập Từ ngày, Đến ngày.
  4. Tích chọn các thông tin thay đổi được bổ sung.  Nhấn Cất.

Bước 2: CBCCVC tự cập nhật hồ sơ

CBCCVC sau khi nhận thông báo cập nhật hồ sơ từ CBTC sẽ đăng nhập vào phần mềm QLCB.VN để tự cập nhật hồ sơ theo hướng dẫn tại đây.

Bước 3: CBTC Phê duyệt/từ chối hồ sơ đã được thay đổi, cập nhật

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò CBTC.

2. Chọn hồ sơ cần Phê duyệt/Từ chối.

3. Kiểm tra các thông tin để phê duyệt hồ sơ hoặc từ chối phê duyệt hồ sơ.

  • Nếu phê duyệt hồ sơ của CBCCVC, nhấn Duyệt tại từng phần thông tin.

Nhấn  để chắc chắn muốn phê duyệt hồ sơ cho CBCCVC. Sau khi phê duyệt phần mềm sẽ cập nhật vào hồ sơ cán bộ nhân viên.

  • Nếu từ chối phê duyệt hồ sơ cho CBCCVC, nhấn Từ chối. Nhập Lý do từ chối, nhấn Đồng ý. 

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận