1. Trang chủ
  2. CBTC Đơn vị cấp cơ sở
  3. Hồ sơ
  4. Xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Giúp CBTC của các đơn vị trường học giáo dục lập được Phiếu kê khai hưởng thâm niên nghề giáo để gửi lên PGD/PNV.

CBNV là giáo viên kê khai thông tin hưởng phụ cấp thâm niên nghề giáo

1. Giáo viên thuộc đơn vị là trường học đăng nhập vào phần mềm để thực hiện kê khai thông tin đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Nhấn Kê khai đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nghề giáo.

2. Thực hiện khai báo các thông tin trên Phiếu kê khai.

3. Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

4. Nhấn Gửi phiếu kê khai để gửi cho CBTC phê duyệt.

CBTC phê duyệt và cập nhật hồ sơ

1. CBTC đăng nhập vào phần mềm, chọn menu Hồ sơ, chọn tab Xét hưởng PCTN nghề.

2. Nhấn In để in, xem phiếu kê khai của CBNV.

3. Nhấn Duyệt để phê duyệt phiếu kê khai, nhấn Từ chối để từ chối phiếu kê khai của CBNV.

4. Sau khi duyệt phiếu kê khai, nhấn Cập nhật hồ sơ, kiểm tra thông tin Phụ cấp thâm niên nghề của CBNV. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình sẽ tự động cập nhật phụ cấp thâm niên nghề của CBNV tại menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang\tab 3. Lương, phụ cấp\Phụ cấp.

Cập nhật 17/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận