Điều chuyển cán bộ

Giúp CBTC khai báo các thông tin điều chuyển cán bộ sang đơn vị khác.

1. Vào menu Hồ sơ.

2. Chọn Điều chuyển, nhấn Điều chuyển cán bộ.

3. Khai báo các thông tin điều chuyển cán bộ.

 • Tại phần Thông tin cán bộ: chọn Họ và tên cán bộ điều chuyển từ danh sách, phần mềm lấy lên Số hiệu cán bộ, Chức vụ/Chức danh, Đơn vị công tác.
 • Tại phần Quyết định điều chuyển:
  • Chọn Loại điều chuyển: Điều động hay Luân chuyển.
  • Nhập Quyết định về việc.
  • Nhập Số quyết định, Ngày quyết định,
  • Chọn Điều chuyển đến đơn vị có sử dụng phần mềm QLCB.VN hay không. Nếu đơn vị đó cũng sử dụng phần mềm QLCB thì chỉ cần chọn Đơn vị trong danh sách. Nếu đơn vị đó không dùng QLCB thì tự nhập tay tên đơn vị.
  • Nhập Ngày hiệu lực, Thời gian điều chuyển (tháng).

4. Nhấn Đồng ý.

5. Tích chọn vào cán bộ điều chuyển, nhấn In quyết định điều chuyển để in quyết định điều chuyển cán bộ.

6. Nhấn Xem danh sách cán bộ nhân viên đã chuyển đi để xem danh sách:

7. Nếu muốn hủy quyết định điều chuyển cán bộ, nhấn Hủy điều chuyển. Nhấn để chắc chắc muốn hủy điều chuyển cán bộ.

8. Sau khi đơn vị tiếp nhận cán bộ đã tiếp nhận hồ sơ thì chương trình sẽ hiển thị thông báo để CBTC được biết.

Cập nhật 07/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận