Nghỉ hưu

Khi CBCCVC đến tuổi nghỉ hưu, chuyên viên quản lý cán bộ cần ra thông báo nghỉ hưu 6 tháng trước thời điểm nghỉ hưu hay ra quyết định nghỉ hưu 3 tháng trước khi nghỉ hưu cho CBCCVC tại đơn vị.

Thông báo nghỉ hưu

1. Vào Hồ sơ\Nghỉ hưu.

2. Chọn các CBCCVC nghỉ hưu, nhấn Thông báo nghỉ hưu.

3. Chọn Ngày thông báo nghỉ hưu, nhấn Đồng ý.

4. Để in được thông báo nghỉ hưu cho công chức, viên chức, anh/chị nhấn In trên thanh công cụ, chọn mẫu cần in.

Ra quyết định nghỉ hưu

1. Chọn CBCCVC cần ra quyết định nghỉ hưu trên danh sách.

2. Nhấn Ra quyết định nghỉ hưu.

3. Chọn Ngày ra quyết định nghỉ hưu.

4. Nhấn Đồng ý.

In danh sách cán bộ nghỉ hưu

Chọn cán bộ trong danh sách, nhấn In, chọn mẫu cần in.

Bổ sung, loại bỏ cán bộ khỏi danh sách nghỉ hưu

1. Loại bỏ cán bộ khỏi danh sách nghỉ hưu: tích chọn cán bộ cần loại bỏ. Nhấn Loại bỏ. Nhấn  để chắc chắn muốn loại bỏ cán bộ.

2. Bổ sung cán bộ khỏi danh sách nghỉ hưu:

  • Nhấn Bổ sung.
  • Tích chọn cán bộ cần bổ sung vào danh sách.
  • Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Hiện tại phần mềm chỉ đáp ứng thực hiện việc thông báo và ra quyết định nghỉ hưu cho cán bộ công chức viên chức đến độ tuổi nghỉ hưu; với nữ giới là 55 tuổi và nam giới là 60 tuổi.

Cập nhật 07/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận