Nâng lương, phụ cấp

Giúp CBTC lập danh sách nâng lương, phụ cấp cho CBCCVC tại đơn vị.

Có các loại nâng lương như sau:

Nâng bậc lương thường xuyên

Nâng bậc lương thường xuyên – Hệ số

Khi đến kỳ nâng lương (kỳ tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, năm), chuyên viên quản lý cán bộ lập danh sách những CBCCVC và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên.

1. Vào menu Quản lý hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp

2. Nhấn Lập danh sách:

 • Chọn Loại bậc lương: Nâng bậc lương thường xuyên – hệ số.
 • Chọn Kỳ nâng lương, Năm.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách CBCCVC được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên tại đơn vị.

Các cán bộ có đầy đủ các điều kiện sau sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên:

  • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hay cách chức
  • Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên đối với cán bộ công chức và hoàn thành nhiệm vụ trở lên đối với viên chức và người lao động.
  • Có thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc chức danh đủ 60 tháng đối với các chức danh chuyên gia cao cấp; đủ 36 tháng đối với các ngạch chức danh có yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên; đủ 24 tháng đối với ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ từ trung cấp trở xuống.

Ví dụ: Có 3 CBNV đến hạn nâng lương vào tháng 10, lập danh sách đề nghị nâng lương tháng 10/2021

4. Tại giao diện danh sách đề nghị nâng lương tháng 10, phần mềm đã bổ sung thông tin Năm giữ bậc của ngach tương ứng, đồng thời bổ sung thông tin Kết quả đánh giá, phân loại trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng theo quy tắc:

 • Năm giữ bậc: hiển thị số năm tương ứng theo số năm giữ bậc (ngạch nào có số năm giữ bậc cao nhất thì hiển thị theo ngạch đó)

 • Kết quả đánh giá, phân loại trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng: hiển thị xếp loại đánh giá qua các năm: năm gần nhất = năm xét đề nghị nâng lương – 1
 • Ví dụ: kỳ đề nghị nâng lương là tháng 10/2021, số năm giữ bậc lớn nhất là 3, các năm đánh giá sẽ là 2018, 2019, 2020

5. Anh/chị kiểm tra lại danh sách được nâng bậc lương thường xuyên. Nhấn Loại bỏ để loại những CBCCVC không được nâng bậc lương thường xuyên hoặc tích chọn tất cả cán bộ được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên.

6. Hoặc nếu loại bỏ nhầm cán bộ, anh/chị có thể bổ sung cán bộ thuộc danh sách nâng bậc lương thường xuyên bằng cách nhấn Bổ sung.

7. Nhấn Cất để hoàn tất lập danh sách cán bộ nâng bậc lương thường xuyên.

8. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên.

9. Nhấn Gửi đề nghị nâng lương để gửi đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho đơn vị cấp trên.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.
 • Khi nhấn Gửi đề nghị nâng lương, phần mềm cho phép đính kèm các tệp liên quan lên đơn vị cấp trên.

10. Khi đó đơn vị cấp trên sẽ nhận được danh sách đề nghị nâng lương bao gồm cả các tệp cấp dưới đã đính kèm.

11. Sau khi được cấp trên phê duyệt, đơn vị đăng nhập vào phần mềm và thấy thông báo. Nhấn tại đây (hoặc vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp) để cập nhật hồ sơ.

12. Chọn Loại nâng lương, nhấn Cập nhật hồ sơ. Khi thực hiện Cập nhật hồ sơ, phần mềm cho phép CBTC có thể đính kèm hồ sơ hay quyết định liên quan đến bản ghi tương ứng.

13. Khi đó file đính kèm sẽ được đi theo cùng khi sinh bản ghi quá trình công tác tương ứng.

14. Tương tự với các chức năng điều chuyển, tiếp nhận hồ sơ hay cập nhật hồ sơ CBNV nghỉ hưu chính thức, anh/chị có thể đính kèm hồ sơ/quyết định liên quan trên bản ghi tương ứng.

Nâng bậc lương thường xuyên – Số tiền

1. Vào menu Hồ sơ\tab Nâng lương, phụ cấp

2. Nhấn Lập danh sách:

 • Chọn Loại bậc lương: Nâng bậc lương thường xuyên – số tiền.
 • Chọn Kỳ nâng lương, Năm.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách CBCCVC được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên – số tiền tại đơn vị.

4. Anh/chị kiểm tra lại danh sách được nâng bậc lương thường xuyên – số tiền. Nhấn Loại bỏ để loại những CBCCVC không được nâng bậc lương thường xuyên hoặc tích chọn tất cả cán bộ được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên.

5. Hoặc nếu loại bỏ nhầm cán bộ, anh/chị có thể bổ sung cán bộ thuộc danh sách nâng bậc lương thường xuyên bằng cách nhấn Bổ sung.

6. Nhấn Cất để hoàn tất lập danh sách cán bộ nâng bậc lương thường xuyên.

7. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên.

8. Nhấn Gửi đề nghị nâng lương để gửi đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho đơn vị cấp trên.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.
 • Khi nhấn Gửi đề nghị nâng lương, phần mềm cho phép đính kèm các tệp liên quan lên đơn vị cấp trên.

9. Sau khi được cấp trên phê duyệt, đơn vị đăng nhập vào phần mềm và thấy thông báo. Nhấn tại đây (hoặc vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp) để cập nhật hồ sơ.

10. Chọn Loại nâng lương, nhấn Cập nhật hồ sơ. Khi thực hiện Cập nhật hồ sơ, phần mềm cho phép CBTC có thể đính kèm hồ sơ hay quyết định liên quan đến bản ghi tương ứng.

Nâng bậc lương trước thời hạn

Khi đến kỳ nâng lương (kỳ tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, năm), chuyên viên quản lý cán bộ lập danh sách những CBCCVC và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc hay có thông báo nghỉ hưu

Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

1. Vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Nhấn Lập danh sách:

 • Chọn Loại bậc lương: Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.
 • Chọn Kỳ nâng lương, Năm.
 • Nhấn Đồng ý.

Các cán bộ có đầy đủ những điều kiện sau sẽ được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

  • Hoàn thành nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức.
  • Có lập thành tích xuất sắc được công nhận bằng văn bản(tùy thuộc cơ chế của từng địa phương).
  • Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và tính đến 31/12 của năm xét nâng lương trước thời hạn thì còn thiếu 12 tháng trở xuống để đủ điều kiện được nâng bậc lương thường xuyên.
  • Có quyết định khen thưởng trong vòng 6 năm gần nhất tính đến thời điểm hiện tại đồng thời chưa được chọn vào danh sách đề nghị nâng lương khác mà danh sách vẫn đang chưa được cập nhật vào hồ sơ trừ danh sách nâng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp. Mỗi quyết định khen thưởng chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất cho 1 kỳ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

6. Kiểm tra lại danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nhấn Loại bỏ để loại bỏ cán bộ không thuộc danh sách.

7. Trường hợp loại bỏ nhầm cán bộ và muốn bổ sung vào danh sách thì nhấn Bổ sung, phần mềm lấy lên những CBCCVC đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

9. Nhấn Cất.

10. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

11. Nhấn Gửi đề nghị nâng lương để gửi đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc cho đơn vị cấp trên.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

12. Sau khi được cấp trên phê duyệt, đơn vị đăng nhập vào phần mềm và thấy thông báo. Nhấn tại đây trên câu thông báo (hoặc vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp) để cập nhật hồ sơ.

13. Chọn cán bộ nhân viên, nhấn Cập nhật hồ sơ.

14. Nhập thêm thông tin Số quyết định.

15. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu

1. Sau khi có thông báo nghỉ hưu cho các CBCCVC, anh/chị vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Nhấn Lập danh sách:

 • Chọn Loại bậc lương: Nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.
 • Chọn Kỳ nâng lương, Năm.
 • Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách CBCCVC đã có thông báo nghỉ hưu tại đơn vị.

Các cán bộ có đầy đủ những điều kiện sau sẽ được xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu:

  • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức.
  • Có kết quả đánh giá xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên đối với cán bộ công chức hoặc hoàn thành nhiệm vụ trở lên với viên chức và người lao động.
  • Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.
  • Ngày có thông báo nghỉ hưu đến ngày nghỉ hưu không đủ điều kiện để có thể nâng lương thường xuyên.

3. Kiểm tra lại danh sách cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu, nếu cán bộ nào không thuộc danh sách thì có thể nhấn Loại bỏ để loại bỏ cán bộ.

4. Trường hợp loại bỏ nhầm muốn bổ sung cán bộ vào danh sách thì nhấn Bổ sung.

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu

7. Nhấn Gửi đề nghị nâng lương để gửi đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu cho đơn vị cấp trên.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

8. Sau khi được cấp trên phê duyệt, đơn vị đăng nhập vào phần mềm và thấy thông báo. Nhấn tại đây trên câu thông báo (hoặc vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp) để cập nhật hồ sơ.

9. Chọn các cán bộ nhân viên, nhấn Cập nhật hồ sơ.

10. Nhập thêm thông tin Số quyết định.

11. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung

Khi đến kỳ nâng lương (kỳ tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, năm), chuyên viên quản lý cán bộ lập danh sách những CBCCVC và người lao động được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.

1. Vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Nhấn Lập danh sách:

 • Chọn Loại nâng lương: Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.
 • Chọn Kỳ nâng lương, Năm.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách CBCCVC đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khung tại đơn vị.
Các cán bộ có đủ điều kiện sau sẽ được xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung:

 • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức
 • Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên đối với cán bộ công chức và hoàn thành nhiệm vụ trở lên đối vơi viên chức và người lao động
 • Đã đủ năm giữ bậc cuối cùng của ngạch hiện hưởng.

4. Kiểm tra lại danh sách cán bộ được nâng phụ cấp TNVK. Tích chọn cán bộ được đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khung. Nếu cán bộ nào không thuộc danh sách thì có thể nhấn Loại bỏ để loại bỏ khỏi danh sách.

5. Trường hợp loại bỏ nhầm và muốn thêm lại cán bộ vào danh sách thì nhấn Bổ sung. Tích chọn cán bộ bổ sung vào danh sách. Nhấn Đồng ý.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.

8. Nhấn Gửi đề nghị nâng lương để gửi đề nghị nâng phụ cấp TNVK cho đơn vị cấp trên.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

9. Sau khi được cấp trên phê duyệt, đơn vị đăng nhập vào phần mềm và thấy thông báo. Nhấn tại đây trên câu thông báo (hoặc vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp) để cập nhật hồ sơ.

10. Chọn các cán bộ nhân viên, nhấn Cập nhật hồ sơ.

11. Nhập thêm thông tin Số quyết định.

12. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Nâng phụ cấp thâm niên nghề (Đặc thù đơn vị Giáo dục)

Giúp cán bộ tổ chức có thể lập được danh sách cán bộ giáo viên được nâng phụ cấp thâm niên nghề theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP. Danh sách nâng phụ cấp thâm niên nghề chỉ áp dụng đối với những đơn vị giáo dục.

1. Vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Nhấn Lập danh sách:

 • Chọn Loại bậc lương: Nâng phụ cấp thâm niên nghề.
 • Chọn Kỳ nâng lương, Năm.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách cán bộ giáo viên được đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề tại đơn vị.

Các cán bộ có đầy đủ các điều kiện sau sẽ được xét nâng phụ cấp thâm niên nghề:

 • Các cán bộ giáo viên thuộc biên chế là quản lý hoặc giáo viên
 • Có thời gian dự kiến được hưởng phụ cấp thâm niên nghề <= ngày cuối cùng của kỳ xét nâng lương
 • Chưa được chọn vào danh sách đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề khác (Danh sách này chưa được cập nhật vào hồ sơ)
 • Có ngày/kỳ nâng lương tối thiểu là 60 tháng

4. Nếu có cán bộ nào không thuộc danh sách nâng phụ cấp thâm niên nghề thì nhấn Loại bỏ.

5. Trường hợp loại bỏ nhầm cán bộ và muốn bổ sung lại vào danh sách thì nhấn Bổ sung. Tích chọn cán bộ cần bổ sung vào danh sách. Nhấn Đồng ý.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên.

8. Nhấn Gửi đề nghị nâng lương để gửi đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề cho đơn vị cấp trên.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

9. Sau khi được cấp trên phê duyệt, đơn vị đăng nhập vào phần mềm và thấy thông báo. Nhấn tại đây trên câu thông báo (hoặc vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp) để cập nhật hồ sơ.

10. Chọn các cán bộ nhân viên, nhấn Cập nhật hồ sơ.

11. Nhập thêm thông tin Số quyết định.

12. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Cập nhật 07/11/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA