Nâng lương, phụ cấp TNVK

Giúp CBTC đơn vị cấp trên lập danh sách nâng lương, phụ cấp cho CBCCVC và phê duyệt danh sách nâng lương, phụ cấp của đơn vị cấp dưới gửi lên.

Lập danh sách nâng lương, phụ cấp

Nâng bậc lương thường xuyên

Khi đến kỳ nâng lương (kỳ tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, năm), chuyên viên quản lý cán bộ lập danh sách những CBCCVC và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên.

1. Vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Chọn tab Danh sách lập tại đơn vị, nhấn Lập danh sách.

3. Chọn Loại bậc lương: Nâng bậc lương thường xuyên.

4. Chọn Kỳ nâng lương, Năm.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách CBCCVC được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên tại đơn vị.

Các cán bộ có đầy đủ các điều kiện sau sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên:

  • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hay cách chức
  • Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên đối với cán bộ công chức và hoàn thành nhiệm vụ trở lên đối với viên chức và người lao động.
  • Có thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc chức danh đủ 60 tháng đối với các chức danh chuyên gia cao cấp; đủ 36 tháng đối với các ngạch chức danh có yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên; đủ 24 tháng đối với ngạch và chức danh có yêu cầu trình độ từ trung cấp trở xuống.

7. Anh/chị kiểm tra lại danh sách được nâng bậc lương thường xuyên. Nhấn Loại bỏ để loại những CBCCVC không được nâng bậc lương thường xuyên hoặc tích chọn tất cả cán bộ được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên.

8. Hoặc nếu loại bỏ nhầm cán bộ, anh/chị có thể bổ sung cán bộ thuộc danh sách nâng bậc lương thường xuyên bằng cách nhấn Bổ sung.

9. Nhấn Cất để hoàn tất lập danh sách cán bộ nâng bậc lương thường xuyên.

10. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên.

11. Nếu muốn gửi cho đơn vị cấp trên thì nhấn Gửi đề nghị nâng lương. Nếu là đơn vị cấp cao nhất thì bỏ qua bước này.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

12. Để cập nhật vào hồ sơ, chọn Loại nâng lương, nhấn Cập nhật hồ sơ.

13. Nhập thêm thông tin Số quyết định (nếu cần).

14. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Nâng bậc lương trước thời hạn

Khi đến kỳ nâng lương (kỳ tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, năm), chuyên viên quản lý cán bộ lập danh sách những CBCCVC và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc hay có thông báo nghỉ hưu

Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

1. Vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Chọn tab Danh sách lập tại đơn vị, nhấn Lập danh sách.

3. Chọn Loại bậc lương: Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

4. Chọn Kỳ nâng lương, Năm.

5. Nhấn Đồng ý.

Các cán bộ có đầy đủ những điều kiện sau sẽ được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

  • Hoàn thành nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức.
  • Có lập thành tích xuất sắc được công nhận bằng văn bản(tùy thuộc cơ chế của từng địa phương).
  • Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và tính đến 31/12 của năm xét nâng lương trước thời hạn thì còn thiếu 12 tháng trở xuống để đủ điều kiện được nâng bậc lương thường xuyên.
  • Có quyết định khen thưởng trong vòng 6 năm gần nhất tính đến thời điểm hiện tại đồng thời chưa được chọn vào danh sách đề nghị nâng lương khác mà danh sách vẫn đang chưa được cập nhật vào hồ sơ trừ danh sách nâng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp. Mỗi quyết định khen thưởng chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất cho 1 kỳ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

6. Kiểm tra lại danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nhấn Loại bỏ để loại bỏ cán bộ không thuộc danh sách.

7. Trường hợp loại bỏ nhầm cán bộ và muốn bổ sung vào danh sách thì nhấn Bổ sung, phần mềm lấy lên những CBCCVC đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

9. Nhấn Cất.

10. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

11. Nếu muốn gửi cho đơn vị cấp trên thì nhấn Gửi đề nghị nâng lương. Nếu là đơn vị cấp cao nhất thì bỏ qua bước này.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

12. Để cập nhật vào hồ sơ, chọn Loại nâng lương, nhấn Cập nhật hồ sơ. Nhập thêm thông tin Số quyết định.

13. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu

1. Sau khi có thông báo nghỉ hưu cho các CBCCVC, anh/chị vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Chọn tab Danh sách lập tại đơn vị, nhấn Lập danh sách.

3. Chọn Loại bậc lương: Nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.

4. Chọn Kỳ nâng lương, Năm.

5. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách CBCCVC đã có thông báo nghỉ hưu tại đơn vị.

Các cán bộ có đầy đủ những điều kiện sau sẽ được xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu:

  • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức.
  • Có kết quả đánh giá xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên đối với cán bộ công chức hoặc hoàn thành nhiệm vụ trở lên với viên chức và người lao động.
  • Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.
  • Ngày có thông báo nghỉ hưu đến ngày nghỉ hưu không đủ điều kiện để có thể nâng lương thường xuyên.

6. Kiểm tra lại danh sách cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu, nếu cán bộ nào không thuộc danh sách thì có thể nhấn Loại bỏ để loại bỏ cán bộ.

7. Trường hợp loại bỏ nhầm muốn bổ sung cán bộ vào danh sách thì nhấn Bổ sung.

8. Nhấn Cất.

9. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu

10. Nếu muốn gửi cho đơn vị cấp trên thì nhấn Gửi đề nghị nâng lương. Nếu là đơn vị cấp cao nhất thì bỏ qua bước này.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

11. Chọn các cán bộ nhân viên, nhấn Cập nhật hồ sơ. Nhập thêm thông tin Số quyết định.

12. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Nâng phụ cấp TNVK

Khi đến kỳ nâng lương (kỳ tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, năm), chuyên viên quản lý cán bộ lập danh sách những CBCCVC và người lao động được nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.

1. Vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Chọn tab Danh sách lập tại đơn vị, nhấn Lập danh sách.

3. Chọn Loại nâng lương: Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.

4. Chọn Kỳ nâng lương, Năm.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách CBCCVC đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khung tại đơn vị.
Các cán bộ có đủ điều kiện sau sẽ được xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung:

 • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức
 • Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên đối với cán bộ công chức và hoàn thành nhiệm vụ trở lên đối vơi viên chức và người lao động
 • Đã đủ năm giữ bậc cuối cùng của ngạch hiện hưởng.

7. Kiểm tra lại danh sách cán bộ được nâng phụ cấp TNVK. Tích chọn cán bộ được đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khung. Nếu cán bộ nào không thuộc danh sách thì có thể nhấn Loại bỏ để loại bỏ khỏi danh sách.

8. Trường hợp loại bỏ nhầm và muốn thêm lại cán bộ vào danh sách thì nhấn Bổ sung. Tích chọn cán bộ bổ sung vào danh sách. Nhấn Đồng ý.

9. Nhấn Cất.

10. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.

11. Nếu muốn gửi cho đơn vị cấp trên thì nhấn Gửi đề nghị nâng lương. Nếu là đơn vị cấp cao nhất thì bỏ qua bước này.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

12. Chọn các cán bộ nhân viên, nhấn Cập nhật hồ sơ.

13. Nhập thêm thông tin Số quyết định.

14. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Nâng phụ cấp thâm niên nghề (Đặc thù đơn vị Giáo dục)

Giúp cán bộ tổ chức có thể lập được danh sách cán bộ giáo viên được nâng phụ cấp thâm niên nghề theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP. Danh sách nâng phụ cấp thâm niên nghề chỉ áp dụng đối với những đơn vị giáo dục.

1. Vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Chọn tab Danh sách lập tại đơn vị, nhấn Lập danh sách.

3. Chọn Loại bậc lương: Nâng phụ cấp thâm niên nghề.

4. Chọn Kỳ nâng lương, Năm.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách cán bộ giáo viên được đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề tại đơn vị.

Các cán bộ có đầy đủ các điều kiện sau sẽ được xét nâng phụ cấp thâm niên nghề:

 • Các cán bộ giáo viên thuộc biên chế là quản lý hoặc giáo viên
 • Có thời gian dự kiến được hưởng phụ cấp thâm niên nghề <= ngày cuối cùng của kỳ xét nâng lương
 • Chưa được chọn vào danh sách đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề khác (Danh sách này chưa được cập nhật vào hồ sơ)
 • Có ngày/kỳ nâng lương tối thiểu là 60 tháng

7. Nếu có cán bộ nào không thuộc danh sách nâng phụ cấp thâm niên nghề thì nhấn Loại bỏ.

8. Trường hợp loại bỏ nhầm cán bộ và muốn bổ sung lại vào danh sách thì nhấn Bổ sung. Tích chọn cán bộ cần bổ sung vào danh sách. Nhấn Đồng ý.

9. Nhấn Cất.

10. Nhấn In để in danh sách CBCCVC và người lao động được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên.

11. Nếu muốn gửi cho đơn vị cấp trên thì nhấn Gửi đề nghị nâng lương. Nếu là đơn vị cấp cao nhất thì bỏ qua bước này.

 • Chọn Đơn vị cấp trên.
 • Nhập Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn.
 • Nhấn Đồng ý.

12. Chọn các cán bộ nhân viên, nhấn Cập nhật hồ sơ.

13. Nhập thêm thông tin Số quyết định.

14. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cập nhật Trạng thái là Đã cập nhật hồ sơ và tự động cập nhật vào hồ sơ của CBNV tại tab Lương, phụ cấp.

Phê duyệt danh sách đề nghị của đơn vị cấp dưới

Giúp đơn vị chủ quản phê duyệt/từ chối danh sách đề nghị của đơn vị cấp dưới.

1. Vào menu Hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp.

2. Chọn tab Danh sách đề nghị của đơn vị cấp dưới => Chương trình đã lấy lên danh sách mà đơn vị cấp dưới gửi lên.

3. Tích chọn Nhóm theo đơn vị gửi đề nghị để dễ nhìn hơn.

4. Nhấn Xem chi tiết để xem danh sách chi tiết của đơn vị cấp dưới trước khi phê duyệt/từ chối.

5. Để phê duyệt đồng thời gửi đề nghị lên cấp cao hơn.

Ví dụ Phòng giáo dục phê duyệt đề nghị nâng bậc lương thường xuyên của Trường THCS và tiếp tục gửi lên cho Sở giáo dục.

 • Chọn Đơn vị cấp trên (thông tin bắt buộc).
 • Công văn đề nghị số, Ngày ký công văn. Nhấn Đồng ý.

6. Nếu chỉ phê duyệt và không phải gửi lên cấp cao hơn thì chọn Ra quyết định nâng lương. Ngay lập tức đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo phê duyệt và nhắc nhở CBTC vào cập nhật hồ sơ cho CBNV.

7. Nếu không phê duyệt đề nghị thì nhấn Từ chối đề nghị. Nhập Lý do từ chối, nhấn Đồng ý. Ngay lập tức đơn vị cấp dưới nhận được thông báo đơn vị đã từ chối phê duyệt để CBTC kiểm tra lại.

Cập nhật 09/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA